Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mobiele Cleaners

Mobiele Cleaners
Pastoor van Beurdenstraat 20
5046HL Tilburg
Tel: 06-39749008
KVK: 75677016
Email: info@mobielcleaners.nl

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten
overeenkomsten van Mobiele Cleaners.

Artikel 2 Aanbod / Totstandkoming Overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen van Mobiele Cleaners zijn vrijblijvend tenzij deze een
termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2. Indien een aanbieding een
vrijblijvend aanbod bevat, waarop opdrachtgever wenst in te gaan, kan
deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke
schriftelijke bevestiging van Mobiele Cleaners.
2.3. Mobiele Cleaners
verplicht zich om binnen twee werkdagen nadat opdrachtgever
schriftelijk dan wel via email of per sms te kennen heeft gegeven op
het aanbod van Mobiele Cleaners te willen ingaan, de opdracht
schriftelijk dan wel via email of per sms aan de opdrachtgever te
bevestigen.
2.4. De overeenkomst tussen Mobiele Cleaners en
opdrachtgever komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door
Mobiele Cleaners.

Artikel 3 Prijzen

3.1. Uitvoering van de opdracht vindt plaats tegen de tussen Mobiele Cleaners
en opdrachtgever afgesproken prijs.
3.2. Indien tussen het
tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan
30 dagen zijn verstreken, is Mobiele Cleaners gerechtigd de afgesproken
prijs aan te passen. Dit in verband met mogelijke gestegen kosten van
lonen en materialen.
3.3. Het gehanteerde tarief voor de BTW heeft
altijd betrekking op de datum van uitvoering.

Artikel 4 Annulering

4.1. Opdrachten mogen door opdrachtgever tot uiterlijk vijf (5) werkdagen
voorafgaande aan de met Mobiele Cleaners afgesproken datum van
uitvoering zonder opgave van reden worden geannuleerd.
4.2. Annulering dient schriftelijk of per email of per sms te
geschieden.
4.3. Indien annulering niet of niet tijdig heeft
plaats gevonden is opdrachtgever aan Mobiele Cleaners een onmiddellijk
opeisbare vergoeding van 35% van de aanneemsom met een minimum van €
50, – verschuldigd.
4.4. Annulering op dezelfde dag van de
afspraak is alleen mogelijk tegen 50% van de aanneem som.

Artikel 5 Reclames

5.1. Opdrachtgever dient klachten over de door de
Mobiele Cleaners uitgevoerde werkzaamheden binnen 5 (vijf) werkdagen na
uitvoering schriftelijk of per email of sms aan Mobiele Cleaners mee te
delen.
5.2. Bij overschrijding van deze 5 (vijf) werkdagen vervalt
elke aanspraak tegen Mobiele Cleaners met betrekking tot de uitgevoerde
werkzaamheden.

Artikel 6 Garantie

6.1. Mobiele Cleaners staat in voor een goede uitvoering van de door haar
aangenomen werkzaamheden, zodanig dat een maximaal effect wordt
bereikt.
6.2. Mobiele Cleaners staat echter niet in voor 100%
verwijdering van vlekken op stoffen die veroorzaakt zijn door onder
meer koffie, thee, wijn, fecaliën, urine, braaksel en huisdieren
en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater,
ammonia en/of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of
namens de opdrachtgever.
6.3. Mobiele Cleaners geeft drie maanden
garantie op reparatie werkzaamheden.
6.4. Mobiele Cleaners geeft 1
jaar garantie op vervanging werkzaamheden.
6.5. Gebruikmaking van
onze vlekkenservice is mogelijk wanneer uw meubels zijn geprotexeerd.
Per bezoek is het mogelijk om 1 vlek te laten verwijderen. U betaald
per bezoek alleen de voorrijkosten. Wij kunnen echter niet garanderen
dat wij de vlek kunnen verwijderen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Mobiele Cleaners is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever
geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van
Mobiele Cleaners.
7.2. Mobiele Cleaners is echter niet aansprakelijk
voor schade die is ontstaan door:
A. Het verplaatsen of het te
vroeg terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van
meubilair en andere zaken die met de opdracht in verband staan;
B.
Vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de
uitvoering der werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren
van schuld of nalatigheid van Mobiele Cleaners.
C. Het uitvloeien van
vlekken, afkomstig van onder meer schrijf- en decoratiemateriaal,
die niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan
waarvan door de opdrachtgever niet tevoren is gewezen;
D. Het vóór
het door Mobiele Cleaners opgegeven tijdstip betreden van de ruimte waar
Mobiele Cleaners in het kader van haar werkzaamheden beschermlagen op
meubilair en/of stoffering heeft aangebracht, die gedurende zekere
tijd voor mens en dier schadelijke dampen kunnen veroorzaken;
E.
Het uitvloeien van kleuren bij het reinigen (kuisen) van
meubelstoffen of leder;
F. Het verkleuren van meubelstoffen of
leder door werking van binnenuit het meubilair of onderliggend
materiaal.
G. Mobiele Cleaners is nooit aansprakelijk voor een waarde
hoger dan de waarde van het in rekening gebrachte factuur bedrag.

Artikel 8 Transport

8.1. Indien zaken als meubels ter bewerking worden meegegeven aan Mobiele Cleaners
blijft het risico tijdens transport voor opdrachtgever.

Artikel 9 Betaling

9.1. Betaling dient onmiddellijk na het verrichten der werkzaamheden
contant te geschieden, tenzij een betalingstermijn is
overeengekomen.
9.2. Ingeval van overschrijding van de
betalingstermijn van 10 (tien) werkdagen is Mobiele Cleaners gerechtigd
zonder voorafgaande sommatie de gerechtelijke rente per maand aan
opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de
maand als een gehele maand wordt beschouwd.
9.3. Bij niet of niet
tijdige betaling van het bedrag dat de opdrachtgever aan
Mobiele Cleaners verschuldigd is, is Mobiele Cleaners gerechtigd
buitengerechtelijke incassokosten door te berekenen. Deze kosten
bedragen 15% van de hoofdsom.
9.4. Als Mobiele Cleaners haar
vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, zullen de kosten
verschuldigd zijn volgens het gebruikelijke incassotarief.
9.5. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schorten de
betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Wel is opdrachtgever
gerechtigd in geval van gerechtvaardigde klachten 20% van de
aanneemsom in depot te houden totdat aan de klacht in voldoende mate
aandacht is gegeven.

Artikel 10: Overmacht

10.1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst Mobiele Cleaners niet in staat
is deze na te komen wordt de overeenkomst tussen Mobiele Cleaners en
opdrachtgever ontbonden.
10.2. Ontbinding kan alleen als gevolg
van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet
bekend waren of door omstandigheden waarop Mobiele Cleaners
redelijkerwijs geen invloed kon hebben.
10.2. Opdrachtgever heeft
bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht geen
recht op schadevergoeding.

Artikel 11 Ontbinding

11.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats
door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.
11.2. Voordat de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring aan
Mobiele Cleaners richt zal hij/zij Mobiele Cleaners eerst schriftelijk in
verzuim moeten stellen en haar een redelijke termijn moeten geven om
alsnog aan haar verplichtingen te voldoen of de tekortkomingen te
herstellen. De tekortkomingen dienen door opdrachtgever duidelijk
omschreven schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 12 Geschillen

12.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
12.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met aanbiedingen en
overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen, indien de
contractpartijen niet zelf tot een oplossing kunnen brengen, in
eerste instantie aan Mediation (Nederlands Mediation Instituut,
Westblaak 150, 3012 KM Rotterdam) worden voorgelegd.
12.3. Indien Mediation niet tot een oplossing zal leiden, zal bedoeld geschil
worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die
bevoegd is in de vestigingsplaats van Mobiele Cleaners voor zover
wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties