Algemene voorwaarden

Mobiele Cleaners
Pastoor van Beurdenstraat 20
5046HL Tilburg
Tel: 06-39749008KVK: 75677016Email: info@mobielcleaners.nl

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten van Mobiele Cleaners.

Artikel 2 Aanbod / Totstandkoming Overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen van Mobiele Cleaners zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2.
Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, waarop opdrachtgever wenst in te gaan, kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Mobiele Cleaners.

2.3.
Mobiele Cleaners verplicht zich om binnen twee werkdagen nadat opdrachtgeverschriftelijk dan wel via email of per sms te kennen heeft gegeven op het aanbod van Mobiele Cleaners te willen ingaan, de opdrachtschriftelijk dan wel via email of per sms aan de opdrachtgever te bevestigen.

2.4.
De overeenkomst tussen Mobiele Cleaners en opdrachtgever komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Mobiele Cleaners.

Artikel 3 Prijzen
3.1. Uitvoering van de opdracht vindt plaats tegen de tussen Mobiele Cleaners en opdrachtgever afgesproken prijs.

3.2.
Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan 30 dagen zijn verstreken, is Mobiele Cleaners gerechtigd de afgesproken prijs aan te passen. Dit in verband met mogelijke gestegen kosten van lonen en materialen.

3.3.
Het gehanteerde tarief voor de BTW heeft altijd betrekking op de datum van uitvoering.

Artikel 4 Annulering

4.1. Opdrachten mogen door opdrachtgever tot uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaande aan de met Mobiele Cleaners afgesproken datum van uitvoering zonder opgave van reden worden geannuleerd.

4.2.
Annulering dient schriftelijk of per email of per sms tegeschieden.

4.3.
Indien annulering niet of niet tijdig heeft plaats gevonden is opdrachtgever aan Mobiele Cleaners een onmiddellijk opeisbare vergoeding van 35% van de aanneemsom met een minimum van €50, – verschuldigd.

4.4.
Annulering op dezelfde dag van de afspraak is alleen mogelijk tegen 50% van de aanneem som.

Artikel 5 Reclames

5.1. Opdrachtgever dient klachten over de door de Mobiele Cleaners uitgevoerde werkzaamheden binnen 5 (vijf) werkdagen na uitvoering schriftelijk of per email of sms aan Mobiele Cleaners mee tedelen.

5.2.
Bij overschrijding van deze 5 (vijf) werkdagen vervalt elke aanspraak tegen Mobiele Cleaners met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 6 Garantie
6.1. Mobiele Cleaners staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden, zodanig dat een maximaal effect wordtbereikt.6.2. Mobiele Cleaners staat echter niet in voor 100% verwijdering van vlekken op stoffen die veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, fecaliën, urine, braaksel en huisdieren en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater, ammonia en/of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of namens de opdrachtgever.

6.3.
Mobiele Cleaners geeft drie maanden garantie op reparatie werkzaamheden.

6.4.
Mobiele Cleaners geeft 1 jaar garantie op vervanging werkzaamheden.

6.5.
Gebruikmaking van onze vlekkenservice is mogelijk wanneer jouw meubels zijn geprotexeerd. Per bezoek is het mogelijk om 1 vlek te laten verwijderen. Je betaalt per bezoek alleen de voorrijkosten. Wij kunnen echter niet garanderen dat wij de vlek kunnen verwijderen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Mobiele Cleaners is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgevergeleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van Mobiele Cleaners.

7.2.
Mobiele Cleaners is echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:

A. Het verplaatsen of het te vroeg terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair en andere zaken die met de opdracht in verband staan;
B. Vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering der werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van Mobiele Cleaners.
C. Het uitvloeien van vlekken, afkomstig van onder meer schrijf- en decoratiemateriaal, die niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door de opdrachtgever niet tevoren is gewezen;
D. Het vóór het door Mobiele Cleaners opgegeven tijdstip betreden van de ruimte waar Mobiele Cleaners in het kader van haar werkzaamheden beschermlagen op meubilair en/of stoffering heeft aangebracht, die gedurende zekere tijd voor mens en dier schadelijke dampen kunnen veroorzaken;
E. Het uitvloeien van kleuren bij het reinigen (kuisen) van meubelstoffen of leder;
F. Het verkleuren van meubelstoffen of leder door werking van binnenuit het meubilair of onderliggend materiaal.
G. Mobiele Cleaners is nooit aansprakelijk voor een waarde hoger dan de waarde van het in rekening gebrachte factuur bedrag.

Artikel 8 Transport
8.1. Indien zaken als meubels ter bewerking worden meegegeven aan Mobiele Cleaners blijft het risico tijdens transport voor opdrachtgever.

Artikel 9 Betaling

9.1. Betaling dient onmiddellijk na het verrichten der werkzaamhedencontant te geschieden, tenzij een betalingstermijn is overeengekomen.

9.2.
Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn van 10 (tien) werkdagen is Mobiele Cleaners gerechtigd zonder voorafgaande sommatie de gerechtelijke rente per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.

9.3.
Bij niet of niet tijdige betaling van het bedrag dat de opdrachtgever aan Mobiele Cleaners verschuldigd is, is Mobiele Cleaners gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten door te berekenen. Deze kostenbedragen 15% van de hoofdsom.

9.4.
Als Mobiele Cleaners haarvordering ter incasso uit handen heeft gegeven, zullen de kosten verschuldigd zijn volgens het gebruikelijke incassotarief.

9.5.
Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Wel is opdrachtgevergerechtigd in geval van gerechtvaardigde klachten 20% van de aanneemsom in depot te houden totdat aan de klacht in voldoende mate aandacht is gegeven.

Artikel 10: Overmacht

10.1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst Mobiele Cleaners niet in staat is deze na te komen wordt de overeenkomst tussen Mobiele Cleaners en opdrachtgever ontbonden.

10.2.
Ontbinding kan alleen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren of door omstandigheden waarop Mobiele Cleaners redelijkerwijs geen invloed kon hebben.

10.2.
Opdrachtgever heeft bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht geenrecht op schadevergoeding.

Artikel 11 Ontbinding

11.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.

11.2.
Voordat de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring aan Mobiele Cleaners richt zal hij/zij Mobiele Cleaners eerst schriftelijk in verzuim moeten stellen en haar een redelijke termijn moeten geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen of de tekortkomingen te herstellen. De tekortkomingen dienen door opdrachtgever duidelijk omschreven schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 12 Geschillen

12.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

12.2.
Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen, indien de contractpartijen niet zelf tot een oplossing kunnen brengen, in eerste instantie aan Mediation (Nederlands Mediation Instituut,Westblaak 150, 3012 KM Rotterdam) worden voorgelegd.

12.3.
Indien Mediation niet tot een oplossing zal leiden zal bedoeld geschil worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Mobiele Cleaners voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

Vrijblijvende prijsopgave

Stuur ons een bericht, het liefst met een foto van je meubel, zodat we precies weten precies wat er moet gebeuren.